پنل کاربری

دسترسی به تمامی امکانات ایمانا

کتابخانه ایمانا ( امور تحصیلی )


حافظه قوی داشته باشید

حافظه قوی داشته باشید
پاورپوینت‌: حافظه قوی داشته باشید! داشتن هوش و حافظه خوب به سلامت مغز و فراهم بودن گرمی معتدل در آن بستگی دارد. در اینجا با برخی روش‌های طب اسلامی برای بهبود و تقویت حافظه آشنا می‌شوید.

تست هوش وکسلر

تست هوش وکسلر
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺴﺖ وﮐﺴﻠﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺴﺖ رﯾﻮن و ﺗﺴﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮان .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺠﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در ﺷﯿﺮاز و ﺗﻬﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم...

رغبت سنجی رشته و شغل

رغبت سنجی رشته و شغل
تست شخصیت شناسی شغلی هالند- Holland Test این آزمون توسط هالند در سال ۱۹۵۸ تهیه شده است.

پرسشنامه ذهن آگاهی

پرسشنامه ذهن آگاهی
پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی توسط بیر، اسمیت، و آلن در سال ۲۰۰۴ تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۹ ماده می‌باشد
درحال بارگذاری